זיוף במשיכת שיק: מטרה ואמצעים בחלוקת הסיכון בין הבנק ללקוחו

משפטים: כרך א
אהרון ברק

שיק  ועליו חתימה מזוייפת של הלקוח נפרע על־ידי הבנק לזייפן . הבנק חייב את חשבון הלקוח בסכום השיק ג.  האם החיוב הוא כדין? לפתרון שאלה זו יש לבחון את הקריטריונים להסדר הרצוי — דהיינו, על מי רצוי להטיל את הסיכון של זיוף במשיכה  ואת המכשירים המשפטיים העומדים לרשות המשפט להגשמת ההסדר הרצוי. הבחינה הראשונה תקבע את מטרת ההסדר הרצוי. הבחינה השניה תקבע את האמצעים להגשמתו. מטרת רשימה זו לבחון את שתי השאלות הנזכרות, ולבדוק את הגשמתן במשפט האנגלו־אמריקאי בכלל, ובמשפט הישראלי בפרט.

מאמרים נוספים בתחום