מתואמים או משלימים? דיני הנזיקין והפסיקה בבג"ץ

משפטים: כרך נ
אהוד גוטל, ליאת דאשט ויובל פרוקצ'יה

טענה מקובלת היא שבית המשפט העליון פועל להתאים את פסיקתו האזרחית, ובייחוד את החלטותיו בדיני הנזיקין, לפסיקתו החוקתית-מנהלית בבג"ץ. המאמר להלן מראה כי יחסי הגומלין בין שני הענפים מורכבים יותר. בפרט, טענתנו היא שפסיקה חשובה בדיני הנזיקין קשורה למגבלות בפניהן עומד בית המשפט בהליכי בג"ץ. בהקשרים שונים, דיני הנזיקין אינם "מתואמים" עם הדין החוקתי-מנהלי אלא למעשה פועלים ל"השלמתו". הטענה האמורה מודגמת באמצעות פסיקת בית המשפט העליון בחמש קטגוריות: תביעות נגד צה"ל, סרבנות גט, שוויון כלפי המיעוט הערבי, חופש הביטוי, וזכויות אנשים עם מוגבלויות. כן עומד המאמר על המשמעויות הנורמטיביות של פסיקה זו.