חמישים שנות משפטים: שינויים בהרגלי הכתיבה

משפטים: כרך נ
אריאל בנדור והדר דנציג-רוזנברג

המאמר בוחן לראשונה במתודולוגיה אמפירית ומנסה להנהיר את השינויים שחלו במאפייני הפרסומים והכותבים בכתב העת משפטים, הוותיק שבכתבי העת המשפטיים האקדמיים המתפרסמים בעברית, במהלך חמישים שנות הופעתו – מהחוברת הראשונה, שפורסמה בספטמבר 1968, ועד חוברת 3 של כרך מז, שיצאה לאור בנובמבר 2018. אגב כך המאמר מציע אינדיקציות למגמות ולהתפתחויות שחלו במהלך תקופה זאת במחקר המשפטי בעברית בכללותו. בין היתר מתוארות ומנותחות התפתחויות בסוגות המאמרים שפורסמו בכתב העת, במתודולוגיות של המאמרים, באורכם, בתחומי המשפט שנדונו בהם, במידת התמקדותם במשפט הישראלי, במאפייני הכותבות והכותבים (לרבות עיסוקם ושיוכם לאוניברסיטה העברית בירושלים) ובהיקף כתיבת מאמרים בידי כמה כותבים. כן מובאות ומנותחות קורלציות בין מאפייני המאמרים שפורסמו בכתב העת למאפייני הכותבים. הממצאים בפרמטרים השונים שנבדקו מצביעים ברובם על מגמות, וכמעט כולם על דינמיות, במחקר המשפטי בעברית, כפי שפורסם בחמישים שנות משפטים. ההסברים שהמאמר מציע למגמות ולשינויים השונים קשורים להתפתחויות במשפט הישראלי (ולעיתים במשפט המשווה) הפוזיטיבי, כלומר להתפתחויות בחקיקה ובפסיקה; להתפתחויות חוץ-משפטיות בישראל או בעולם, כגון התפתחויות טכנולוגיות או פוליטיות; להתפתחויות אקדמיות ומחקריות, כגון התפתחותם של תחומי מחקר, מתודולוגיות, תאוריות, גישות, ותובנות חדשות על אודות המשפט; להתפתחויות ארגוניות ותרבותיות פנים-אקדמיות, כגון התפתחויות הקשורות לאמות המידה לקידום בדרגות אקדמיות, למודל המימון של המוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה ולסטנדרטים ליוקרה אקדמית; אף לשינויים של אופנה בכתיבה המשפטית האקדמית.