שווייה של שליטה בחברה ציבורית בעקבות רפורמות מקיפות בממשל התאגידי הישראלי

משפטים: כרך נא
אילון בלום, שרון חנס, רויטל יוסף ובני לאוטרבך

המאמר בוחן אם חקיקת חוק החברות לפני עשרים שנה ומהפכת הממשל התאגידי שאירעה בישראל לאחר מכן השפיעו על שווייה של שליטה בחברה ציבורית בישראל. שווי השליטה נבחן במחקר באמצעות מדידת פרמיית השליטה בעסקאות להעברת שליטה בכל החברות שנסחרו בישראל בין השנים 2001 ו-2019. בסך הכול איתרנו בתקופה זו 60 עסקאות שניתן לנתחן אגב השוואה למחקרים דומים שהתמקדו בתקופות מוקדמות יותר. אנו מוצאים כי שווי השליטה הממוצע בחברה ישראלית בתקופת המחקר ירד בכשני שלישים לעומת מחקרים קודמים. בשל ממצאים אלו לא ניתן לומר עוד כי ישראל בולטת לרעה בשווי השליטה בחברות הציבוריות שלה. כמו כן יש ירידה בשווי השליטה בשנים 2011–2019 לעומת השנים 2000–2010. הערך החציוני של השליטה בתקופה המוקדמת היה 9.9% משווי החברה, ובתקופה המאוחרת – 5.5%, אולם בשל הירידה בכמות התצפיות בתקופות המשנה אין לירידה זו מובהקות סטטיסטית. כמו כן מצאנו מתאם הפוך ומובהק בין גודלה של החברה לבין שווי השליטה בה, כאשר השליטה נמדדת כשיעור משווי השוק של החברה.