רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים

משפטים: כרך כו
אלימלך וסטרייך

מאמר זה בוחן את תגובת דייני בית־הדין הרבני במדינת ישראל לחידושי הרפואה ומדעי־הטבע בפסקי־דין שנתנו בענייני נישואין וגירושין, הנתונים לסמכותם השיפוטית מכוח החוק. דייני בד״ר שופטים בעניינים אלה לפי הדין הדתי שמקורו בהתגלות אלוהית. לפיכך, יש עניין רב לבחון כיצד הם מתייחסים לתחומי־דעת אחרים, כמו המדע והרפואה המודרניים המתבססים על התבונה האנושית בלבד ומנותקים לחלוטין מכל מקור של התגלות.