לא חייבים לפסול הצעה פגומה - הצעה להסדר חלופי באשר לדינן של הצעות פגומות במכרז

משפטים: כרך מה
עומר דקל

השאלה כיצד ראוי לנהוג בהצעה פגומה שהוגשה למכרז היא סוגיה מרכזית המעסיקה תדיר ועדות מכרזים ובתי משפט. הדין בארץ ובעולם קובע כי בדרך כלל יש לפסול את ההצעה, בעוד שבמקרים חריגים, שבהם הפגם קל ערך במיוחד, ניתן להבליג עליו או לאפשר את תיקונו מבלי שתוטל על המפר סנקצייה כלשהי. הטעם שבבסיס מדיניות זו הוא שהבלגה על הפגם או מתן אפשרות לתקנו עומדים בסתירה לערכים שהמכרז הציבורי נוגד לקדם - שוויון בין המתחרים, שמירה על טוהר המידות ויעילות כלכלית לטווח הארוך. אלא שלצד היתרונות הגלומים בהסדר זה יישומו גורר במקרים רבים פגיעה ביעילות ההתקשרות בטווח המידי - ערך מרכזי של מנגנון המכרז הציבורי - ואף נאמנותו לעקרון השוויון מוטלת בספק. נוכח קשיים אלה מוצע הסדר חלופי באשר לדינן של הצעות פגומות שיש בו כדי להגשים את תכליות המכרז הציבורי ודיני המכרזים הגשמה מיטבית. על פי ההסדר המוצע יהיה עורך המכרז רשאי לקבוע בו מנגנון שלפיו חלק ניכר מהפגמים שכיום מובילים לפסילת ההצעה יהיו ניתנים לתיקון, בכפוף להפחתת ניקוד מההצעה. סוגי הפגמים ושיעור ההפחתה בגין כל אחד מהם יוגדרו מראש במסמכי המכרז. אימוצה של ההצעה צפוי לשפר את יעילותו הכלכלית של הליך המכרז הציבורי ואת שוויוניותו שיפור ניכר, מבלי שהדבר יהיה כרוך בהגברת החשש לשחיתות.