שעבוד נכסים: מה בין נכסי הלקוח לבין נכסי היורש

משפטים: כרך כה
אריה אדרעי

שעבוד נכסים הוא מן המוסדות המשפטיים המרכזיים שבתלמוד. נכסיו של החייב אחראים לחובו גם אם יצאו מרשותו בדרך של מכר, ירושה או מתנה, ובמקום שלא ניתן להיפרע מן החייב, יכול הנושה לגבות את החוב מן הנכסים הללו. מאמר זה מנסה לתאר תהליך, אשר בראשיתו לא הייתה כל חשיבות לשאלה כיצר עבר הנכס לבעלותו של המחזיק, במכר או בירושה, ובסופו הייתה לשאלה זו חשיבות מרובה. תהליך השינוי הזה, שחל בתקופת התלמוד, המניעים לשינוי והדרכים שבהם נעשה הם במרכזו של הדיון במאמר זה.