הגבלת חבותו הנזיקית של רואה החשבון המבקר כלפי צדדים שלישיים

משפטים: כרך מא
נילי קרקו-אייל

שאלת אחריותם הנזיקית של רואי חשבון מבקרים והיקפה מעוררת שיח אקדמי ומקצועי סוער ורחב היקף זה שני עשורים לפחות. בין השאר זוכה השאלה – אם יש להגביל את חבותם הנזיקית של רואי חשבון מבקרים כלפי צדדים שלישיים – לתשומת לב רבה מצד רואי חשבון, כלכלנים, משפטנים וקובעי מדיניות, והיא מעוררת מחלוקת חוצת גבולות גאוגרפיים.

מחלוקת זו אינה בעלת חשיבות תאורטית בלבד. מאז ראשית שנות התשעים של המאה העשרים מסתמנת מגמה בין-לאומית להגבלת חבותם של רואי חשבון מבקרים כלפי צדדים שלישיים. מגמה זו הגיעה לשיאה בהמלצת המועצה האירופית, מחודש יוני 2008, להגביל את חבותם של רואי חשבון מבקרים באיזו מהדרכים המנויות בהמלצה: הגבלת החבות באמצעות תניות חוזיות; קביעת תקרה סטטוטורית לפיצוי; מעבר לכלל של אחריות יחסית.

התומכים בהגבלת חבותם של רואי חשבון מבקרים כלפי צדדים שלישיים טוענים בעיקר כי אימוצו של הסדר ושל חבות מוגבלת הוא תנאי חיוני ליצירת שוק ביקורת יציב, נגיש, תחרותי ואיכותי. המתנגדים להסדר מסוג זה טוענים בתמצית כי הגבלת חבותם של רואי חשבון מבקרים צפויה לפגוע באיכות שירותי הביקורת וכי אינה ראויה משום שאינה עולה בקנה אחד עם שיקולי הגינות.

אף שהדיון בשאלה זו והמחלוקת המלווה אותו לא פסחו על המשפט הישראלי או על מקצוע ראיית החשבון בישראל, סוגייה זו טרם זכתה לדיון אקדמי מעמיק בישראל. יתרה מכך, בניגוד למגמה הרווחת בעולם, שעיקרה הגבלת חבותם של רואי חשבון מבקרים, ממשיך הדין הישראלי לאמץ גישה מחמירה באשר להיקף חבותם של רואי חשבון מבקרים, והצעות לאמץ הסדר של חבות מוגבלת נדחו.

רשימה זו מבקשת לבחון את השאלה אם יש מקום להגביל את חבותם של רואי חשבון מבקרים בישראל, על רקע הדין הישראלי, מאפייניו של שוק הביקורת הישראלי והרגולציה שלה הוא כפוף. בבחינת השאלה ייעשה שימוש בגישה פלורליסטית שבמסגרתה יישקלו שיקולים של יעילות כלכלית, הגינות וקוהרנטיות משפטית. נוסף על כך הדיון כצמו יושתת על מידע שנאסף מלשכת רואי החשבון בישראל ועל מחקרים שבוצעו בעולם, בין כאלה העוסקים ישירות בבחינת ההשלכות שיש לאימוצו של הסדר של חבות מוגבלת ובין כאלה העוסקים בסוגיות בעלות רלוונטיות לשאלת המחקר.

התזה העומדת במרכזה של רשימה זו היא ששיקולי הגינות וצדק והשאיפה להפחית עלויות משניות ועלויות מנהליות תומכים באימוצו של הסדר משפטי המגביל את חבותם הנזיקית של רואי חשבון מבקרים כלפי צדדים שלישיים. אוסיף ואטען כי אימוצו של הסדר מסוג זה אינו עתיד לפגוע באיכות הביקורת החשבונאית, כפי שטוענים המתנגדים לו, וכי למעשה הוא צפוי להביא להרתעה יעילה. עוד אטען כי אימוצו של הסדר של חבות מוגבלת נתמך בשיקולי קוהרנטיות של המשפט ובמאפייניו הייחודיים של רואה החשבון המבקר.