כתיבה שיפוטית

משפטים: כרך מו
דפנה ברק-ארז

כתיבתם של החלטות ופסקי דין היא אחד הנדבכים המרכזיים של מלאכת השפיטה. כתיבה היא גם מאפיין חשוב של העבודה המשפטית בהקשרים אחרים - של עורכי דין, מחוקקים, אנשי מנהל ועוד. מאמר זה מבקש לעמוד על המאפיינים את הכתיבה השיפוטית אגב השוואה לסוגים אחרים של כתיבה משפטית. ספציפית יותר, הדיון מתמקד בהשוואה לכתיבה של קבוצת משפטנים נוספת, שאף אותה נהוג לאפיין ככתיבה שאינה "מחויבת לצד" - כתיבתם של אקדמאים. לכאורה, היה ניתן לצפות לקיומו של דמיון בין שני סוגי כתיבה אלה, וזה אף בא לעתים לידי ביטוי. אולם לצד ההכרה בצד השווה לכתיבתם של שופטים ואקדמאים הדיון מתמקד בשוני הרב שקיים בין סוגי כתיבה אלה - בהתייחס לתכליות השונות של מלאכת הכתיבה ולאילוצים המוסדיים שמעצבים את צורתה ואת תוכנה.

מאמרים נוספים בתחום