מקומו של רעיון האשם בדיני הביטחון הסוציאלי

משפטים: כרך יד
אריה ל' מילר

אשמת האדם הינה מושג עתיק בהלכה, ושיטת משפט שבה רעיון האשם לא יתפוש מקום חשוב אינה ידועה בדברי־הימים ואינה קיימת אף בימינו. עם זאת כידוע התפקיד שרעיון זה מילא בתקופות שונות בתולדות המשפט, וחשיבותו היחסית בתחומים או בענפים שונים של הדין המודרני אינם זהים ובלתי־משתנים.

ומה בנוגע לחשיבותו של עקרון האשם בתחומם של דיני הביטחון הסוציאלי, שהוא ענף חדש־יחסית של המשפט אשר זה לא כבר מלאו מאה שנים לקיומו? סוגיה קשה זו העסיקה את מומחי הענף, ולפני כ־14 שנה היא אף נדונה כאחד מנושאיו המרכזיים של כנס בינלאומי רב־משתתפים. בדיוני הכנס, כמו בהזדמנויות אחרות, הסתבר שאין בקרב מלומדי המשפט תמימות־דעים בשאלה הנ״ל; בעוד שחלק ניכר מן המומחים לא היו ערים לכך שבתחום הביטחון הסוציאלי יסוד האשם שוב אינו יכול לתפוש את מקומו המסורתי, סברו האחרים כי בתחום זה תפקידו הצטמצם במידה משמעותית ביותר.

אקדיש רשימה זו לניתוח המקרים העיקריים הרלבנטיים לענייננו במגמה ללבן את בעיית מקומו של רעיון האשם בדיני הביטחון הסוציאלי.