רשיון-כפייה בזכות-יוצרים

משפטים: כרך כא
אורי דינשטיין

במאמר זה נעסוק בנושא של רשיונות־כפייה בזכות־יוצרים. בקיצור לשון ניתן להגדיר רשיון־כפייה כהתערבותו של המחוקק בזכותו של היוצר לשלוט ביצירתו, מבחינה זו שכופים על היוצר לתת רשיון לשימוש ביצירה לכל הממלא אחר דרישות סטטוטוריות מוגדרות. כפיצוי על הכפייה מוענק ליוצר פיצוי כספי, אשר נאמד בהתאם למנגנון הקבוע בחוק. המאמר מביע את הדעה שרשיונות־הכפייה בחלקם מיותרים, בחלקם תלויים בשיקולי מדיניות ובחלקם מחוייבי המציאות כדי להבטיח תמלוגים ליוצר.