מיסוי מכירה הנובעת מאימת הפקעה - האם כהפקעה?

משפטים: כרך כא
אהוד ברזלי

בספר־החוקים של מדינת ישראל קבועות הוראות המאפשרות לריבון להפקיע מהפרט זכויות קנייניות. בדיני־המס בישראל ישנה התייחסות מיוחדת למיסוי הפיצויים, שניתנו לפרט בעקבות ההפקעה. נקודת־המוצא של דיני־המס היא, שגם מימוש כפוי הוא מכירה, ולכן קמה החבות במס בגין הפקעה. הן פקודת מס הכנסה הן חוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג־1963, אינם מגדירים הפקעה מהי. בית־המשפט נזקק פעמים מספר למונח ׳׳הפקעה״ לעניין דין־המס, ובחר להעניק למונח פרשנות דווקנית השאובה מחוקי ההפקעה. מאמר זה בא לבחון את פרשנות המונח ״הפקעה״ בדיני־המס בישראל, בשל הפרשנות הדווקנית של בית־המשפט בישראל, זאת במטרה ליתן למונח ״הפקעה״ בדיני־המס פרשנות חדשה ורחבה יותר, המשתלבת טוב יותר עם הגיונם ותכליתם של דיני־המס באשר למיסוי פיצויים בשל הפקעה.