מקרקעי ישראל

משפטים: כרך כא
יהושע ויסמן

סוג המקרקעין החשוב ביותר במציאות הישראלית הוא מקרקעי ישראל. מעניינת העובדה, שעל־אף מעמדם המרכזי של מקרקעין אלה לא זכו עד כה לתשומת־לב ראויה של חוקרי המשפט וכמעט שלא נמצא בכתובים תיאור וניתוח מעמדם המשפטי. בדברים שלהלן ננסה למלא, ולו במקצת, חסר זה, בבחינת חריש ראשון בקרקע שטרם הפכו בה.