דיני חוזים - מגמות והערכה

משפטים: כרך כא
שירלי רנר

דיני־החוזים עוסקים, בין היתר, בשתי שאלות מרכזיות: האחת, מהם התנאים להיווצרות חוזה; והשנייה, מהו היקף החבות על־פי החוזה. למסגרת השאלה הראשונה ניתן לסווג את דרישות ההצעה והקיבול, או על־פי היסודות המהותיים המרכיבים אותן — דרישות גמירת־הדעת והמסוימות. כמו־כן ניתן לסווג למסגרת קבוצה זו את דרישת הכתב המהותית בחוזים בהם היא נדרשת ואת דרישת התמורה בשיטות־משפט בהן היא קיימת. למסגרת השאלה השנייה ניתן לשייך את ההוראות הדנות בתוצאות בגין הפרת חוזה, כגון אכיפה, פיצויים או השבה. במסגרת מאמר זה אנסה לזהות ולהעריך מגמות הקיימות בשנים האחרונות במשפט הישראלי בשתי שאלות מרכזיות אלו. זיהוי המגמות הקיימות ייעשה תוך דיון וניסיון לקשור בין סוגיות שונות שנדנו בשנים האחרונות בבתי־המשפט. הערכת המגמות תיעשה לאור מידת העקביות או ההתאמה ביניהן.

מאמרים נוספים בתחום