העברת סמכויות לבתי המשפט המחוזיים: בג"צים ומחלקת ערעורים

משפטים: כרך יב
שלמה תוסיה-כהן

בבואנו לדון בנושא הדו״ח על המבנה והסמכויות של בתי המשפט נאמר מיד שקל למתוח ביקורת על כל דו״ח המוגש בנושא זה. למעשה, גם הוועדה מציינת בדו״ח שכל אחת מהצעותיה יכולה לשמש נושא לוויכוח ממושך ונושא לביקורת.

מאידך גיסא, קשה למתוח ביקורת על דו״ח שהוכן בידי צוות בדרג רם כזה. ואם אני בא בהערות ובהצעות לתיקונים, למעשה אינני מחדש מאומה, כי הנקודות שבהן אטפל נדונו גם בדו״ח. 

להלן אעסוק בשני נושאים: (א) ההצעות באשר לבג״צים; (ב) ההצעה בדבר הקמת ערכאת ערעור על פסקי דין בערכאה ראשונה של בתי המשפט המחוזיים בפני הרכב של שלושה שופטים של בתי המשפט המחוזיים.