תשובה לתגובת אברהם לוי

משפטים: כרך לה
דורון מנשה ורביע עאסי

קראנו את תגובתו מאירת העיניים של ד"ר אברהם לוי, המהווה זה שנים חלוץ לפני המחנה בתחום מסדרי הזיהוי. הנושאים שהועלו בתגובתו הם מהמשמעותיים ביותר לעניין בו עסקינן ובעלי חשיבות הן ברמת העיון התאורטי והן ברמה המעשית-יישומית. לפיכך, ראוי לדעתנו להתייחס אליהם תוך הצגת נקודות ההסכמה וחידוד תחומי המחלוקת בינינו לבין ד"ר לוי.