כלים אמפיריים במשפט החוקתי (גיליון יט)

נטע ברק-קורן

רשימה זו מצביעה על התרומה שכלים אמפיריים יכולים להשיא למשפט החוקתי. ראשית, אעמוד על החסך האמפירי של המשפט החוקתי - העדר מנגנונים המאפשרים בירור עובדתי של סוגיות חוקתיות, ובהתאם שימוש ירוד בנתונים אמפיריים בכנסת, בממשלה, ובבתי המשפט. שנית, אעמיק בשאלה היכן כלים אמפיריים נחוצים למשפט החוקתי, ואצביע על חשיבותם להגשמת מטרות המשפט החוקתי. לאחר מכן, אציע דרכים קונקרטיות לשילוב כלים אמפיריים במשפט החוקתי. הרשימה בכללותה היא ראשית דבר ומטרתה להניח את היסודות למחשבה רחבה אודות פיתוח גישה חדשה למשפט החוקתי – גישת המשפט החוקתי האמפירי.