ענין אישי של ניצע בהצעת רכש מיוחדת ובהצעת רכש מלאה עקב החזקה צולבת (גיליון יח)

ערן רוזמן

חוק החברות דורש הצבעת רוב של ניצעים חסרי ענין אישי לאישור של הצעת רכש מיוחדת ושל הצעת רכש מלאה. החזקה צולבת – החזקה של ניצעים גם במניות החברה המציעה את הצעת הרכש – יכולה ליצור ניגודי עניינים, שיחשבו לכן כענין אישי. רשימה זו מציגה תשובה לשאלה אימתי החזקה צולבת יוצרת ניגודי עניינים, על פי השוואה בין שיעור ההחזקה של ניצע במציעה לשיעור המניות שימכור הניצע מתוך כלל המניות שיימכרו במסגרת הצעת הרכש. תשובה זו שונה מהגישות שהוצגו בבתי המשפט בישראל ובדלאוור.

מאמרים נוספים בתחום