פרשנות חוזים: תיאוריה ופרקטיקה (בשולי ע"א 7649/18 ‏ ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ) (כרך נא)

אפי צמח ועמרי בן-צבי

תיאוריות של דיני חוזים מציעות הסבר והצדקה לדיני החוזים באמצעות עקרונות נורמטיביים שונים. המאמר מצדד בדעה שלפיה, לפחות בתחום דיני החוזים, התיאוריה לא רק מרתקת מבחינה עיונית אלא חשובה מבחינה מעשית; היא משמשת אמצעי מתודולוגי לחשיפת העקרונות שביסוד הדין, ועל כן תורמת להבנה מעמיקה יותר של דיני חוזים ושל הכרעות בתחום זה. לצורך הדגמת גישה זו, המאמר עושה שימוש בפסק הדין בעניין ביבי כבישים שבו הציעו שופטי ההרכב עמדות שונות בנושא פירוש חוזים, ושעורר לאור זאת אי-בהירות לגבי השאלה האם פסק הדין הוא בגדר חידוש הלכתי הסוטה מהלכת אפרופים. לאחר הצגת פסק הדין, בוחן המאמר את בסיסו התאורטי, גם לרקע פסיקות אחרות של בית המשפט העליון מן העת האחרונה. הניתוח התאורטי נסמך על תיאוריות מגוונות ובהן: תיאוריית הרצון, יעילות כלכלית ותיאוריות מזרם הכתיבה המכונה ניאו-פורמליזם, תיאוריות המקדמות שיקולי הוגנות ומעודדות ערכים חברתיים וציבוריים ופלורליזם תאורטי. הבחינה התאורטית של פסק הדין נעשית גם לרקע טענות מלומדים שלהערכתם פסק הדין בעניין ביבי כבישים מסמן, מן ההיבט הענייני, סטייה מהלכת אפרופים. משותף לשיטות אלה הוא הניסיון לבחון את השלכותיו של פסק הדין בדרך של ניתוח פסק הדין מתוכו, תוך התרכזות ברטוריקה המשפטית של השופטים ומתן דגש על הכללים המשפטיים שנקבעו בו או על תוצאותיו. משותפת לשיטות אלה גם ההתעלמות הכמעט מוחלטת שלהן מהרלוונטיות של התיאוריה העומדת בבסיס כל הנמקה. המחברים טוענים כי המפתח להבנת פסק דין טמון דווקא בהארתו על ידי התאוריות השונות. לפי הטענה, ניתוח פסק הדין מתוכו, שאינו מאירו גם בזרקור תיאורטי, תופס רק חלק מן המכלול ומביא להחמצת חלק מרכזי מהתמונה, ובענייננו: להחמצת הסיפור המרכזי הגלום בפסק הדין ביבי כבישים.

מאמרים נוספים בתחום