פירוש חוזים: תיאוריה, דין, עובדות וערכים (בשולי ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ) (כרך נא)

איל זמיר

המאמר שב לנושא של פירוש חוזים, שבעשורים האחרונים העסיק רבות את בית המשפט העליון, את המחוקק ואת האקדמיה המשפטית בישראל. המחלוקות בנושא זה מתייחסות ללגיטימיות של פנייה לנסיבות חיצוניות במקרים שבהם לשונו של החוזה נחזית ברורה, למשקל שיש לייחס לערכים של הוגנות וסבירות, ולתפקידו של בית המשפט. המאמר מנתח את פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת ביבי כבישים נ' רכבת ישראל, שבו כל אחד מהשופטים – אלכס שטיין, עוזי פוגלמן ועופר גרוסקופף כתב פסק דין נפרד ושונה. המאמר מתמקד בחוות דעתו של השופט שטיין ובגישה הנאו-פורמליסטית שבה הוא דוגל. המאמר חושף קשיים בניתוח התיאורטי ובתיאור הדין הנוהג בפי השופט שטיין; מצביע על אי-התאמה בין כללי הפירוש שאותם הוא מציע לאמץ לבין האופן שבו הוא מיישם כללים אלה במקרה הנדון; מציב סימן שאלה על הקביעה שפירוש חוזים יכול להיעשות בהתעלם משיקולים נורמטיביים; ומבקר את בית המשפט על המבוכה שיצר לגבי המצב המשפטי.