הדירקטוריון - פרופיל: תיאוריה, ראיות ומדיניות (כרך נ)

אסף אקשטיין

בשנים האחרונות החלו גורמים שונים העוסקים בתחום דיני התאגידים בארצות הברית (וגם במדינות נוספות) לבחון ברצינות כיצד פרופיל הדירקטוריון עשוי להשפיע על תפקוד הדירקטוריון, על טיב הממשל התאגידי בחברה ועל ביצועי החברה. במסגרת זו נבדקו מאפייני הדירקטורים המכהנים בחברות הגדולות בארצות הברית, בדגש על סיווג הדירקטורים המכהנים ושיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, משך הכהונה של הדירקטורים, גילם, השיוך המגדרי שלהם וגודל הדירקטוריון שבו הם מכהנים. בישראל, היבטים אלה של "פרופיל" הדירקטוריון זכו להתייחסות מוגבלת, אם בכלל. מאמר זה מבקש להשלים את החסר.

חלקו הראשון של המאמר מציע סקירה של תובנות מרכזיות שהתגבשו בספרות האקדמית-תיאורטית בחו"ל בקשר למאפיינים הנזכרים וכן של מגמות עדכניות הקשורות למאפיינים אלה בחיי המעשה. חלקו השני של המאמר מציע תיאור של ממצאים של מחקר אמפירי שבוצע במסגרת המאמר, במטרה ללמוד על המאפיינים העדכניים של הדירקטוריונים בישראל. במסגרת המחקר נותחו מאפיינים של 928 הדירקטורים המכהנים במכלול החברות הכלולות במדד ת"א 125 נכון ליום 31 בדצמבר 2017. הממצאים מתייחסים לשיעור הדירקטורים המכהנים בחברות לפי סיווגם (שיעור הדירקטורים הרגילים, החיצוניים והבלתי תלויים), למשך הכהונה של הדירקטורים, לגילם של הדירקטורים ולגיוון הגילאים בדירקטוריון, למגדר שאליו הם משתייכים ולגודל הדירקטוריון שבו הם מכהנים. על-בסיס הסקירה התיאורטית והממצאים האמפיריים, חלקו השלישי של המאמר מציע דרכים לאסדרה של מבנה ומאפייני הדירקטוריון בחברות בישראל.